REKLAMA
     
REKLAMA

 

EdukacjaUrząd Miejski w Mielcu przedstawił kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 757/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/18 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz Uchwale Nr XXIX/290/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Mielcu lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria wymienione w pkt 2 mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:


Kliknij, aby powiększyć

5. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejskiej Mielec mogą być przyjmowani do przedszkola miejskiego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Czytaj dalej pod reklamą ↓

 

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego.
3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
5. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
6. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 7. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOKliknij, aby powiększyć

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

- do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
- do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
- do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
- do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

UWAGI KOŃCOWE

1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.
3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Miejskiej Mielec jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
4. W terminie 13 – 15 marca 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2017/18. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 
m


 

 

Komentarze
dodaj komentarz

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendarium

Czerwiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

 

 

Zobacz nasze profile:    YOUTUBE      FACEBOOK    TWITTER     INSTAGRAM

 

 PROMOWANE LINKI!   Mielec Reklama  |   Hotel Mielec  |   Fitness Mielec  |   Mielec Pizza  |   Mielec Biżuteria Modowa 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: http://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: http://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!