GŁOSUJ NA POZYTYWNYCH MIELCZAN 2017
w plebiscycie portalu hej.mielec.plDOŁĄCZ DO PARTNERÓW  PLEBISCYTU! Spytaj o propozycję dla Ciebie:

 
Głosowanie w Plebiscycie polega na: wysłaniu sms-a pod nr 7148
o treści wskazującej głos dla wybranego nominowanego w Plebiscycie Pozytywny Mielczanin (np. HM.10).

Koszt sms-a to 1 zł netto (1,23 zł z VAT).
Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl - CH Smoczka, Szafera 33 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 


Nagrodzony swoją działalnością wywiera znaczny wpływ
na życie kulturalne Mielca
lub powiatu mieleckiego,
na kształtowanie się świadomości
kulturalnej mieszkańców,
upowszechnianie kultury.


NOMINOWANI:

MACIEJ FIJAŁKOWSKI - SMS o treści HM.1
Dyrygent Mieleckiej Orkiestry Dętej

ŁUKASZ GURDAK - SMS o treści HM.2
Fotograf, Mielecka Grupa Fotograficzna

JADWIGA KLAUS - SMS o treści HM.3
Klub Środowisk Twórczych

SŁAWOMIR STAN - SMS o treści HM.4
ZPiT Rzeszowiacy

PIOTR WYZGA - SMS o treści HM.5
Mieleckie Towarzystwo MuzyczneUWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


 
Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Nagrodzony prowadzi firmę, której działalność jest znana
mieszkańcom Mielca lub powiatu mieleckiego,
charakteryzuje ją innowacyjność produktów lub usług,
wysoka jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane
certyfikaty i wyróżnienia, pod uwagę brany jest osobisty
wpływ kandydata na rozwój firmy, produktu, usługi.

NOMINOWANI:

KRZYSZTOF CHLEBICKI - SMS o treści HM.6
Chlebiccy - Optometria i Optyka

MARIA KOMISARCZYK - SMS o treści HM.7
Bulwary Mielec

STANISŁAW WANATOWICZ - SMS o treści HM.8
COMP Soft

WIKTOR WARCHAŁOWSKI - SMS o treści HM.9
AIRLY

 
 


 
UWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


 
Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Nagrodzony swoją działalnością ma znaczny wpływ
na popularyzację sportu
w Mielcu lub powiecie mieleckim,
odnosi znaczne sukcesu w swojej karierze,
jest czynnym zawodnikiem,
trenerem lub działaczem sportowym.

NOMINOWANI:

RAFAŁ AUGUSTYN - SMS o treści HM.11
Reprezentant Polski w chodzie sportowym, LKS Stal

WIKTOR KAWKA - SMS o treści HM.12
Reprezentant Polski
w piłce ręcznej, SPR Stal

WOJCIECH LUBIENIECKI - SMS o treści HM.13
Reprezentant Polski w szermierce, PTG Sokół 1893

ROMAN MURDZA - SMS o treści HM.14
Trener siatkarek UKS Szóstka Mielec

ZBIGNIEW SMÓŁKA - SMS o treści HM.15
Trener piłkarzy FKS Stal Mielec


 

UWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


 
Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Nagrodzony prowadzi działalność społeczną
indywidualnie lub w stowarzyszeniu,podejmowane
przez niego działania przynoszą konkretne efekty
odczuwane w Mielcu lub powiecie, nagrodzonym
może być działacz, wolontariusz,
sponsor, fundator etc.


NOMINOWANI:

ROMUALD RZESZUTEK - SMS o treści HM.16
Klub Historyczny Prawda i Pamięć

WACŁAW ŚWIERCZYŃSKI - SMS o treści HM.17
Rada Osiedla Kilińskiego,
Rada Seniorów

ANDRZEJ WYZGA - SMS o treści o treści HM.18
Zespół Szkół Technicznych

MAREK ZALOTYŃSKI - SMS o treści HM.19
Obywatelski Komitet Niepodległości

FILIP ZARĘBA - SMS o treści HM.20
Mieleckie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych

 

UWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


 
Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Głosowanie trwa do 2 stycznia 2018 roku włącznie!
Regulamin plebiscytu: http://www.hej.mielec.pl/nagroda/regulamin-nagrody-pozytywny/

 

Laureatów wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin posiedzenia ustala Organizator konkursu.

Laureaci Konkursu są wybierani spośród nominowanych kandydatów jawnie, na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii oceniający tworzy listę rankingową nominowanych pozycjonując nominowanych kandydatów na miejscach od 1. do 5. Miejsce pierwsze listy rankingowej premiowane jest 15 punktami, 2. miejsce -  13 punktami,  3. miejsce - 10 punktami, 4. miejsce - 8. punktami, 5. miejsce odpowiednio 5. punktami. Dodatkowo nominowani otrzymują punkty za liczbę skutecznych zgłoszeń dokonanych przez czytelników – 25 punktów dla osoby lub osób z największą ilością zgłoszeń wykonanych przez kanał SMS, 10 punktów dla osoby lub osób z największą ilością zgłoszeń wykonanych osobiście w biurze organizatora - Szafera 33, Mielec.  Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających i punktów dodatkowych uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W tym przypadku Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

Ogłoszenie Laureatów nastąpi 5 stycznia 2018 roku!

 

REGULAMIN Głosowania SMS Plebiscytu Pozytywny Mielczanin portalu hej.mielec.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Głosowania SMS Plebiscytu Pozytywny Mielczanin portalu hej.mielec.pl jest Hejgrupa spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu, ulica Szafera 33 NIP 6772354362 REGON 121461204, zwany dalej Organizatorem.
2. Głosowanie SMS przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Głosowaniu nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Kontrola poprawności prowadzenia Głosowania i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Głosowania wykluczyć z udziału w nim uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.hej.mielec.pl/nagroda/glosowanie
7. Regulamin Plebiscytu dostępny jest pod adresem www.hej.mielec.pl/nagroda/regulamin-nagrody-pozytywny/

II. ZASADY PLEBISCYTU

1. Głosowanie w Plebiscycie trwa od 18 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018.
2. Głosowanie w Plebiscycie polega na: wysłaniu sms-a pod nr 7148 o treści wskazującej głos dla wybranego nominowanego w Plebiscycie Pozytywny Mielczanin (np. HM.10):

KATEGORIA KULTURA
HM.1 – MACIEJ FIJAŁKOWSKI
HM.2 – ŁUKASZ GURDAK
HM.3 – JADWIGA KLAUS
HM.4 – SŁAWOMIR STAN
HM.5 – PIOTR WYZGA

KATEGORIA BIZNES
HM.6 – KRZYSZTOF CHLEBICKI
HM.7 – MARIA KOMISARCZYK
HM.8 – STANISŁAW WANATOWICZ
HM.9 – WIKTOR WARCHAŁOWSKI


KATEGORIA SPORT
HM.11 – RAFAŁ AUGUSTYN
HM.12 – WIKTOR KAWKA
HM.13 – WOJCIECH LUBIENIECKI
HM.14 – ROMAN MURDZA
HM.15 – ZBIGNIEW SMÓŁKA

KATEGORIA SPOŁECZNIK
HM.16 – ROMUALD RZESZUTEK
HM.17 – WACŁAW ŚWIERCZYŃSKI
HM.18 – ANDRZEJ WYZGA
HM.19 – MAREK ZALOTYŃSKI
HM.20 – FILIP ZARĘBA

Koszt sms-a to 1 zł netto (1,23 zł z VAT)

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW GŁOSOWANIA
1. Każdy uczestnik Głosowania może oddać dowolną liczbę głosów na dowolnego kandydata.
2. Sposób wybrania zwycięzców Plebiscytu określa oddzielny regulamin Plebiscytu,  dostępny jest pod adresem www.hej.mielec.pl/nagroda/regulamin-nagrody-pozytywny/
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby nieuprawnione.

V. DANE OSOBOWE
1. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach Głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając informację na adres e-mail info@hej.mielec.pl. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Głosowania mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Głosowaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin.
Data emisji zostanie podana na stronie www.hej.mielec.pl/nagroda

Serwis plebiscytu: http://www.hej.mielec.pl/nagroda/
 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: http://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: http://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!