Regulamin Nagrody POZYTYWNY

Regulamin Konkursu „Pozytywny hej.mielec.pl”

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Pozytywny portalu hej.mielec.pl” (dalej „Konkurs”) jest spółka HEJGRUPA Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu, przy ul. Szafera 33.

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także “Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

 

II. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, których działalność w okresie mijającego roku kalendarzowego pozytywnie wyróżniała się na forum miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

2. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:

a) Kultura – nagrodzony swoją działalnością wywiera znaczny wpływ na życie kulturalne Mielca lub powiatu mieleckiego, na kształtowanie się świadomości kulturalnej mieszkańców, upowszechnianie kultury,

b) Sport – nagrodzony swoją działalnością ma znaczny wpływ na popularyzację sportu w Mielcu lub powiecie mieleckim, odnosi znaczne sukcesy w swojej karierze, jest czynnym zawodnikiem, trenerem lub działaczem sportowym,

c) Biznes – nagrodzony prowadzi firmę, której działalność jest znana mieszkańcom Mielca lub powiatu mieleckiego, charakteryzuje ją innowacyjność produktów lub usług, wysoka jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, pod uwagę brany jest osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy, produktu, usługi,

d) Społecznik – nagrodzony prowadzi działalność społeczną indywidualnie lub w stowarzyszeniu lub fundacji, podejmowane przez niego działania znajdują aprobatę mieszkańców, przynoszą wymierne konkretne efekty odczuwane w Mielcu lub powiecie mieleckim, nagrodzonym może być działacz stowarzyszenia, wolontariusz, sponsor, fundator etc.

 

III. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu

1. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każdy czytelnik portalu hej.mielec.pl.

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 24.00.

3. Zgłoszenia kandydatur należy składać w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ,  osobiście w biurze spółki HEJGRUPA w CH Smoczka, Mielec, ul. Szafera 33 lub listownie na adres HEJGRUPA Sp. z o.o., ul. Szafera 33, 39-300 Mielec.

4. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wysłania zgłoszenia – w przypadku poczty elektronicznej lub listu, data przekazania – w przypadku dostarczenia osobistego. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu traktowane będą jako nieskuteczne.

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne:

- Imię i Nazwisko kandydata, dodatkowo nazwa firmy, instytucji lub stowarzyszenia w którym działa kandydat,

- Wskazanie kategorii w której kandydat jest zgłaszany,

- Uzasadnienie wskazujące dlaczego kandydat powinien otrzymać nagrodę „Pozytywny portalu hej.mielec.pl”,

- Imię i nazwisko, dane kontaktowe zgłaszającego – do wiadomości Organizatora Konkursu.

6. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z Mielcem i powiatem mieleckim, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Kultura, Sport, Biznes, Społecznik jest realizowana przez wybraną Kapitułę Konkursu.

 

IV. Kapituła Konkursu

1. Kapitułę Konkursu tworzą członkowie redakcji, pracownicy lub współpracownicy firmy HEJGRUPA oraz zaproszeni goście.

2. Kapitule przewodniczy prezes spółki HEJGRUPA.

3. Przewodniczący Kapituły określa liczebność Kapituły, z założeniem że musi ona liczyć minimum 5 członków.

4. Przewodniczący dobiera członków Kapituły.

5. Kapituła może zdecydować o poszerzeniu swojego składu poprzez zaproszenie do udziału w jej pracach jako pełnoprawnych członków osoby lub osób spoza spółki HEJGRUPA, z zaznaczeniem że musi to być osoba znana mieszkańcom Mielca lub powiatu, poszanowania publicznego, nie będąca jednym z kandydatów w Konkursie. O poszerzeniu składu Kapituły decyduje w głosowaniu cała Kapituła zwykłą większością głosów. 

6. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego Kapituły rezygnację z funkcji. W takim przypadku Kapituła może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

7. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie Członków (z zastrzeżeniem, że przybył chociaż jeden Członek i Przewodniczący), pod warunkiem, że wszyscy Członkowie zostali skutecznie powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie o terminie posiedzenia co najmniej na 5 dni przed jego terminem.

8. W szczególnych przypadkach Przewodniczącego Kapituły może zrezygnować z udziału w posiedzeniu Kapituły. Przewodniczący musi poinformować o swojej nieobecności członków Kapituły przed rozpoczęciem posiedzenia. W takim przypadku Kapituła może postanowić o wyborze zastępczego Przewodniczącego. Każdy z Członków może zaproponować kandydata na Przewodniczącego. Wybór odbywa się w sposób jawny, głosowaniem z zastosowaniem zwykłej większości głosów.

 

V. Procedura wyłonienia nominowanych

1. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów ustalają Członkowie Kapituły.

2. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Kapituła Konkursu ustala listę minimum 3 (trzech) nominowanych w każdej kategorii.

3. W przypadku mniejszej niż 3 (trzech) ilości zgłoszonych skutecznie Kandydatów do każdej kategorii Kapituła może wziąć pod uwagę zgłoszenia traktowane jako złożone nieskutecznie lub zaproponować własnych kandydatów.

4. Każdy z Członków Kapituły wskazuje swoją listę Nominowanych. Ostateczną listę Nominowanych ustala Przewodniczący Kapituły w oparciu o listy przekazane przez Członków Kapituły, w ich obecności. Wybór ostatecznej listy Nominowanych ma nastąpić poprzez zsumowanie liczby wystąpienia poszczególnych Kandydatów na listach zgłoszonych przez Członków. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący Kapituły dokonuje wyboru Kandydata, który uzyskał większą ilość skutecznych zgłoszeń czytelników lub zarządza głosowanie wśród Członków Kapituły z zastosowaniem zasady zwykłej większości głosów.

5. Organizator na wniosek Kapituły ma obowiązek poinformować i uzyskać zgodę Nominowanych na udział w Konkursie. W przypadku odmowy lista Nominowanych w danej kategorii uzupełniana jest kandydatem, który w procedurze wyłonienia uzyskał kolejny wynik.

 

VI. Ogłoszenie listy nominowanych

1. Lista nominowanych będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora pod domeną hej.mielec.pl.

2. Ogłoszenie listy nominowanych powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu.

3.  Każdy czytelnik portalu hej.mielec.pl jest uprawniony do zgłoszenia, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e-mail , swoje uwagi dotyczące nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów. Nie przyjmuje się uwag mających charakter anonimowy.

4. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane wszystkim członkom Kapituły.

 

VII. Procedura wyłonienia laureatów

1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin posiedzenia ustala Organizator konkursu.

2. Laureaci Konkursu są wybierani spośród nominowanych kandydatów jawnie, na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii oceniający tworzy listę rankingową nominowanych pozycjonując nominowanych kandydatów na miejscach od 1. do 5. Miejsce pierwsze listy rankingowej premiowane jest 15 punktami, 2. miejsce -  13 punktami,  3. miejsce - 10 punktami, 4. miejsce - 8. punktami, 5. miejsce odpowiednio 5. punktami. Dodatkowo nominowani otrzymują punkty za liczbę skutecznych zgłoszeń dokonanych przez czytelników – 25 punktów dla osoby lub osób z największą ilością zgłoszeń wykonanych przez kanał SMS, 10 punktów dla osoby lub osób z największą ilością zgłoszeń wykonanych osobiście w biurze organizatora - Szafera 33, Mielec.  Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających i punktów dodatkowych uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W tym przypadku Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

3. Członkowie Kapituły oraz Organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

4. Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.

 

VIII. Nagrody dla Laureatów

1. Każdy Laureat danej kategorii otrzyma tytuł „Pozytywny portalu hej.mielec.pl” oraz statuetkę i dyplom.

 

IX. Ogłoszenie Laureatów

1. Ogłoszenie Laureatów w każdej z kategorii nastąpi na spotkaniu o charakterze publicznym, wybranym lub przygotowanym przez Organizatora.

2. Każdy z Laureatów otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną lub pisemną na adres kandydata o terminie i miejscu odbywania się Ogłoszenia, co najmniej z 5 – dniowym wyprzedzeniem.

3. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną także zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej hej.mielec.pl.

 
X. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną http://hej.mielec.pl/nagroda oraz w siedzibie Organizatora.

2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, który może wnosić zmiany do Regulaminu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z Konkursem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


POZYTYWNE KATEGORIE

    Wyróżnimy mielczan według kategorii:

    KULTURA

 

    SPORT

 

    BIZNES

 

   SPOŁECZNIK

 DOŁĄCZ DO PARTNERÓW

PLEBISCYTU

POZYTYWNY MIELCZANIN

2017


 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zobacz nasze profile:    YOUTUBE      FACEBOOK    TWITTER     INSTAGRAM

 

 PROMOWANE LINKI!   Mielec Reklama  |   Hotel Mielec  |   Fitness Mielec  |   Mielec Pizza  |   Mielec Biżuteria Modowa 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: http://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: http://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!