Polityka COOKIES - Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies / Portal / Polityka COOKIES
REKLAMA
     
REKLAMA

 

Dodaj INFO

 

Pisz, fotografuj, nagrywaj! I wysyłaj informacje do portalu! 

ZOBACZ JAK MOŻESZ TO ZROBIĆ

 

 

 

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Polityka COOKIES

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies

Polityka Prywatności hejgrupa Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu, ul. Szafera 33,  e-mail: biuro@hejgrupa.pl

Administratorem danych osobowych portalu społecznościowego  jest hejgrupa Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu przy ul. Szafera 33, 39-300 Mielec.   

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważne. Jako Użytkownicy portalu hejgrupa  mogą Państwo korzystać z niego bez jakichkolwiek obaw o swoje dane osobowe.

Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w portalu i korzystania z udostępnionych na stronie portalu narzędzi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożliwością korzystania  z usług  portalu hej.mielec.pl.

Serwis gromadzi następujące dane: adresy email, loginy, numery IP, z których użytkownik łączy się z portalem oraz dane dostarczane przez pliki Cookies. Dane publikowane w systemie Ogłoszeń i Wizytówek Firm są danymi upublicznianymi przez Użytkownika i tracą charakter danych podlegających ochronie. 

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie, wyrażając swoją wolę poprzez adres email: info@hej.mielec.pl.

Osoby niepełnoletnie mogą wprowadzić do serwisu swoje dane osobowe, wyłącznie wtedy gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażenie zgody. Dane osobowe są przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę użytkownika skierowaną do hejgrupa poprzez adres email: info@hej.mielec.pl. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Użytkownik portalu społecznościowego ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że, doszło do naruszenia jego praw z zakresie przetwarzania danych osobowych.

Hejgrupa może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z działalnością portalu oraz podmiotom prawnie do tego uprawnionym.

Informujemy, jeżeli  treść  ogłoszenia  zamieszczanego na portalu internetowym hej.mielec.pl, przez jakąkolwiek osobę naruszy lub narazi wizerunek osoby trzeciej poprzez naruszenie ochrony danych osobowych, Redakcja portalu hej.mielec.pl nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, ale odnotowuje tego typu incydent i przekazuje organowi nadzorczemu,  publikując, udostępniając wszelkie dane tejże osoby

Obowiązuje od 2018-05-24

DANE SZCZEGÓŁOWE ORAZ REGULAMIN PORTALU: 

I. Właściciel portalu oraz zakres regulaminu

1a. Właścicielem oraz Administratorem portalu "hej.mielec.pl" jest spółka

hejgrupa Sp. z o.o.

z siedzibą: 39-300 Mielec, ul. Szafera 33

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000378158

zwana dalej HEJ.MIELEC.

2. W ramach portalu HEJ.MIELEC świadczy bezpłatne usługę dostępu do interaktywnych części portalu hej.mielec.pl.

3. Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania, likwidacji i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika oraz dostępu do usług interaktywnych.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu oraz prawa i obowiązki HEJ.MIELEC.

II. Regulaminowe określenia

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - regulamin świadczenia usług określonych w cz. I. Pkt 2.;

2. HEJ.MIELEC - właściciela oraz Administratora portalu hej.mielec.pl;

3. Użytkownik - podmiot korzystający z bezpłatnych usług w portalu hej.mielec.pl; Użytkownikiem konta może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych - po uzyskaniu zgody ustawowego opiekuna, podmioty posiadające osobowość prawną, każdy przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Login - unikalne oznaczenie, którym posługuje się Użytkownik, korzystający z portalu hej.mielec.pl;

5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających dostęp do usług Użytkownikowi portalu hej.mielec.pl;

6. Dane identyfikacyjne - niezbędne dane, służące do założenia i identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są wymagane.

7. Formularz rejestracyjny - stronę w portalu hej.mielec.pl, przez którą Użytkownik przekazuje swoje dane identyfikacyjne.

8. Profil - stronę w portalu hej.mielec.pl, przez którą Użytkownik może dokonać zmian w swoim formularzu rejestracyjnym;


III. Zamawianie usług w HEJ.MIELEC

1. Użytkownik otrzymuje bezpłatne konto w portalu hej.mielec.pl, przyporządkowane do adresu e-mail podanego przy rejestracji Użytkownika, automatycznie, po zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego. Użytkownik nie może przenosić prawa do korzystania ze swojego konta na osoby trzecie. Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego konta.

2. Użytkownik, poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego, potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym zawartych w nim danych.


IV. Zasady korzystania z FORUM, KOMENTARZY - interaktywnej części portalu hej.mielec.pl

1. Celem Forum jest umożliwienie Użytkownikom portalu hej.mielec.pl, bezpłatnej wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2. Tylko Użytkownicy, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym hej.mielec.pl, mogą publikować, edytować oraz kasować swoje teksty na stronach Forum hej.mielec.pl. Goście portalu hej.mielec.pl mają dostęp do Forum na ogólnych zasadach, przyjętych w sieci Internet.

3. Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.

5. Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.

6. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest  publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc.  Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych, z wyjątkiem Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem portalu odrębną umowę na świadczenie usługi reklamy – patrz link „Reklama” na stronie głównej.

8. HEJ.MIELEC zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w cz. IV. pkt. 4, 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum hej.mielec.pl Użytkownikom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia zawarte w cz. IV. pkt. 4, 5, 6 i 7 regulaminu.  HEJ.MIELEC zastrzega sobie również prawo do usuwania KOMENTARZY lub WPISÓW niezwiązanych z tematem dyskusji, nie wnoszących żadnych treści merytorycznych do dyskusji. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum hej.mielec.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez HEJ.MIELEC zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień zawartych w cz. IV. pkt. 4, 5, 6 i 7 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Administratora Forum HEJ.MIELEC wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

9. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu, HEJ.MIELEC może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu hej.mielec.pl przy zamieszczaniu wpisu. HEJ.MIELEC nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników Forum

hej.mielec.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. HEJ.MIELEC dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

11. HEJ.MIELEC zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyn takiego działania.

12.Użytkownicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach wydawanych przez HEJ.MIELEC. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wypowiedź jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 34 poz. 234 z późn. zmianami).

 

V. Realizacja usług HEJ.MIELEC

1. HEJ.MIELEC nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Korzystanie z portalu przebiega anonimowo, chyba że Użytkownik zdecyduje inaczej.

2. Administratorem portalu hej.mielec.pl jest HEJ.MIELEC. Wszelkie uwagi dotyzące funkcjonowania portalu należy kierować na adres info@hej.mielec.pl

3. Użytkownik konta uzyskuje dostęp do następujących usług interaktywnych świadczonych w ramach portalu hej.mielec.pl:

dodawanie komentarzy,

dodawanie ogłoszeń,

zgłaszanie propozycji wiadomości (Dodaj INFO),

publikowanie na Forum.

5. HEJ.MIELEC zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dni ustawowo wolne od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenie usług nastąpi najpóźniej pod koniec drugiego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

6. Postanowienia umów lub zamówień dotyczących usług nie wymienionych w regulaminie, świadczonych lub udostępnianych przez HEJ.MIELEC w portalu hej.mielec.pl, mogą regulować prawa i obowiązki Stron w inny sposób niż niniejszy regulamin.

 

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz HEJ.MIELEC

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w portalu hej.mielec.pl, w tym za teksty, zdjęcia i grafiki publikowane w serwisie hej.mielec.pl, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. HEJ.MIELEC może, w ramach obowiązującego prawa, przekazać uprawnionym organom, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane identyfikacyjne naruszających prawo za pośrednictwem kont w portalu hej.mielec.pl.

3. HEJ.MIELEC nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

4. HEJ.MIELEC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu portalu z przyczyn technicznych lub niezależnych od HEJ.MIELEC.

5. HEJ.MIELEC zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, zgodnie z obowiązującym prawem, do ochrony danych identyfikacyjnych Użytkowników kont.

6. HEJ.MIELEC zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

7. Z zastrzeżeniem zapisu w cz. VI. pkt 2. niniejszego regulaminu, HEJ.MIELEC nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych identyfikacyjnych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie  Użytkownika.

8. Zakładając bezpłatne konto w portalu hej.mielec.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

a) wysyłanie przez HEJ.MIELEC na konto e-mail podane przy rejestracji treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od HEJ.MIELEC lub innych podmiotów, za zgodą Administratora portalu hej.mielec.pl ;

9. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w cz. VI. pkt 8. może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody Użytkownika jest równoznaczne z jego rezygnacją, z dalszego korzystania z bezpłatnych usług objętych niniejszym regulaminem. W takiej sytuacji Administrator portalu ma prawo do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia. Cofnięcie zgody przez Użytkownika wymaga przesłania przez niego stosownego oświadczenia na adres Administratora portalu (info@hej.mielec.pl), za pośrednictwem konta e-mail podanego przy rejestracji w portalu hej.mielec.pl.

10. HEJ.MIELEC jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 60 dni.

11. HEJ.MIELEC zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, a w szczególności gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu,

b) Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 60 dni,

c) nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami,

d) Użytkownik korzysta z portalu hej.mielec.pl w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

12. HEJ.MIELEC umożliwi Użytkownikom zamknięcia kont założonych przez nich w portalu hej.mielec.pl. Użytkownik rezygnujący z konta, wysyła na adres Administratora info@hej.mielec.pl stosowne oświadczenie, za pośrednictwem swojej konta e-mail podanego przy rejestracji w portalu hej.mielec.pl.

13. Po zamknięciu konta, HEJ.MIELEC jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.

14. HEJ.MIELEC zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usług w portalu hej.mielec.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji lub rozbudowy portalu. W takiej sytuacji, o ile będzie to do przewidzenia, Administrator, powiadomi o tym z wyprzedzeniem Użytkowników kont, wysyłając do nich informację na adres poczty Elektronicznej podany przy rejestracji w portalu hej.mielec.pl.

15. HEJ.MIELEC zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników drogą elektroniczną o podjęciu takiej decyzji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.

16.Odpowiedzialność HEJ.MIELEC z jakiegokolwiek tytułu w związku ze świadczonymi usługami, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej HEJ.MIELEC.

W szczególności HEJ.MIELEC nie odpowiada za szkody poniesione:

a) z tytułu utraconych korzyści Użytkownika,

b) za treść wysyłaną i otrzymywaną przez Użytkowników,

c) za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika,

e) za treści pobrane przez Użytkownika z Internetu.

 

VII. Uwagi Użytkowników dotyczące funkcjonowania portalu hej.mielec.pl

1. Każdy Użytkownik może skierować swoje uwagi, wnioski lub pytania dotyczące świadczonych usług w portalu hej.mielec.pl na adres skrzynki pocztowej: info@hej.mielec.pl oraz biuro@hejgrupa.pl. Uwagi zostaną rozpoznane przez Administratora w terminie 30 dni. Jeżeli ustosunkowanie się do nadesłanych uwag wymaga złożenia przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny na nadesłanie dodatkowych informacji.

2. Odpowiedź zostanie przesłana na adres skrzynki Użytkownika podanej w formularzu rejestracyjnym.

3. HEJ.MIELEC  zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na uwagi, wnioski lub zapytania Użytkowników w przypadku gdy te mają charakter anonimowy. 


VIII. Wymagania techniczne.

HEJ.MIELEC zaleca Użytkownikowi stosowanie przeglądarki internetowej: Firefox w wersjach 1.5 i wyższych.

 

IX. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług.

1. HEJ.MIELEC ostrzega Użytkowników, że korzystanie z usług może wiązać się z pewnym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet.

2. HEJ.MIELEC zaleca Użytkownikowi stosowanie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu oraz używania programów zabezpieczających jego komputer przed atakiem z zewnątrz.

 

X. Postanowienia inne.

1. HEJ.MIELEC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://www.hej.mielec.pl/regulamin.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku. Aktualizacja: 22 maja 2018.


XI. ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI - RODO


Dane administratora Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Hejgrupa z siedzibą w Mielcu, ul. Szafera 33, biuro@hejgrupa.pl.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Użytkownik posiada zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt w sprawie zarządzania danych osobowych: info@hej.mielec.pl

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być ZAUFANI PARTNERZY, jak: Google, Facebook, BusinessClick, Netsprint.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane planowo przez okres do 5 lat bądź do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dobrowolność

Podanie danych osobowych na stronie internetowej hej.mielec.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest DOBROWOLNIE WYRAŻONA ZGODA.
Każdy użytkownik Ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia, Ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta w hej.mielec.pl / zmiany ustawień przeglądarki / przesłanie takiego wniosku na adres info@hej.mielec.pl.

Brak zgody na przetwarzanie Danych Osobowych
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie DO przez administrację portalu hej.mielec.pl i jego Zaufanych Partnerów oznacza brak możliwości korzystania z hej.mielec.pl i opuszczenie tej strony.

Profilowanie
Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel, BusinessClick, Netsprint.


XII. COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

COOKIES - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jak wyłączyć pliki cookie?


Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.Facebook

 

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Sierpień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!