Regulamin - Regulamin zamieszczania reklam w portalu / Reklama / Regulamin

Regulamin

Regulamin zamieszczania reklam w portalu

1. Właścicielem portalu www.hej.mielec.pl jest spółka
hejgrupa Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Szafera 33, 39-300 Mielec
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000378158.

2. Redakcja portalu umożliwia zamieszczenie informacji o firmach w Katalogu Firm, przy czym wpis podstawowy do Katalogu Firm, obejmujący dane teleadresowe oraz krótki, kilkuwyrazowy opis firmy, jest jednorazowo płatny (20 zł netto). Przedmiotowe dane firmy zostają zamieszczone w Katalogu Firm po wypełnieniu formularza udostępnianego na stronie portalu.

3. Redakcja przygotowała w Katalogu Firm pakiety powiększone o dodatkowe funkcje. Wykupienie jednego z pakietów jest równoznaczne z zapłatą kwoty zgodnej z podanym cennikiem za cały rok z góry. Możliwość edytowania danych w wybranym pakiecie otrzymuje się po zaakceptowaniu wpisu przedstawiciela firmy przez redakcję i po wpłacie na podany rachunek bankowy należnej kwoty.

4. W Katalogu Firm redakcja zabrania dodawania w opisie firmy oraz w opisie pod zdjęciami wizytówki firmy widocznego adresu mailowego firmy i jej przedstawicieli. Zabrania się także umieszczania informacji, które nie są objęte wykupionym pakietem.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia firmy w Katalogu Firm z powodu podania przez przedstawiciela niepełnych bądź nieprawdziwych danych firmy.

6. Redakcja umożliwia firmom sprzedaż produktów i usług poprzez Katalog Firm. Klienci zainteresowani zamieszczonymi produktami będą mogli je zakupić za pośrednictwem portalu www.hej.mielec.pl, ale bezpośrednio u przedstawiciela firmy, bez naszego udziału w transakcji.

7. Redakcja nie odpowiada za umieszczenie przez firmę zdjęć produktów niezgodnych z ich rzeczywistym wyglądem. Reklamacje klienci winni zgłaszać bezpośrednio u przedstawiciela firmy u której został dokonany zakup.

8. Zleceniodawcy mają możliwość umieszczania płatnej reklamy na stronach portalu, w opcji wybranej spośród oferowanych przez portal, za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach portalu.
Oferta portalu: www.hej.mielec.pl/reklama/reklama-internetowa/

9. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej bądź mailem przez reprezentanta Zleceniodawcy.

10. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:

a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania / siedzibę, dane kontaktowe
b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal, np. billboard, reklama modułowa
c) zamówiony czas trwania kampanii reklamowej
d) koszt reklamy

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczenia reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego
b) podmiotów konkurujących wobec właściciela portalu
c) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

13. Redakcja zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę i wystawia fakturę najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia emisji reklamy, chyba, że indywidualne ustalenia mówią inaczej, bądź przepisy ustawy.

14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal.

15. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia wpłaty:

a) 30 dni po terminie płatności -  klient traci możliwość przy kolejnym zamówieniu na płatność drogą przelewu 7 / 14 dni. Przy kolejnym zamówieniu kontrahent jest zobowiązany do płatności gotówką, bądź przelewem w terminie 3 dni.
b) 40 dni po terminie płatności -  klient traci możliwość przy kolejnym zamówieniu na płatność drogą przelewu. Przy kolejnym zamówieniu kontrahent jest zobowiązany do płatności gotówką.

16. W przypadku, gdy klient opóźnia się z płatnością Redakcja ma prawo zablokować wyświetlanie się reklamy. Jeśli 90 dni po terminie płatności klient nadal nie opłaci kampanii, automatycznie traci możliwość odzyskania starconych dni emisji w czasie zawieszenia kampanii.

17. W przypadku gdy:

a) klient zamawia po raz pierwszy

b) wystąpi braku ciągłości współpracy (okres dwóch lat)

Wynokawca ma prawo zrealizować zamówienie po przedpłacie.

18. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem. W przypadku kampanii banerowych, reklama nie wyświetla się stale, lecz losowo pomiędzy innymi reklamami tego samego rozmiaru, w tym samym miejscu reklamowym. Poszczególne reklamy zmieniają się w przypadku odświeżenia strony lub odwiedzenia podstron.

19. Redakcja informuje Zleceniodawcę w formie pisemnej lub mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w ustępie 10, punktach a-c niniejszego regulaminu.

20a. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w gotowych materiałach przesyłanych przez Zamawiającego do płatnej publikacji. Redakcja może zwrócić uwagę na ewentualne nieprawidłowości materiałów reklamowych lub postąpić zgodnie z ustępem 11 regulaminu.

20b. Zamieszczając materiały w Portalu hej.mielec.pl Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu hej.mielec.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

21. Zleceniodawca może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana na adres właściciela portalu, opisanego w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

22. W przypadku konieczności rozwiązania umowy należy pamiętać, że może ono nastąpić wyłącznie na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zleceniodawca ma obowiązek zachować okres wypowiedzenia:

a) w przypadku reklamy długoterminowej podzielonej na miesięczne okresy rozliczeniowe czas wypowiedzenia dotyczy jednego pełnego okresu rozliczeniowego
b) w przypadku kampanii długoterminowej regulowanej jedną płatnością okres wypowiedzenia wynosi 30 dni
c) w przypadku miesięcznej kampanii okres wypowiedzenia wynosi 14 dni

Wypowiedzenie Umowy jest uwzględniane tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Zleceniodawca nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Redakcji.

23. W przypadku rezygnacji z kampanii lub jej części przyznane rabaty tracą ważność. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i przeliczenia przysługujących rabatów w stosunku do długości kampanii. Umowa zostaje rozwiązana tylko i wyłącznie pod warunkiem zapłaty kwoty wynikającej z różnicy przeliczenia rabatów.

24. Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) (Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formacie PDF na podany w umowie adres e-mail.

25. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień.

hej.kreacja

Hej.Kreacja – Studio Kreacji i Reklamy – to dział, który dynamicznie rozwija się na rynku reklamy i promocji. Dostarczamy klientom kompleksowy zakres usług marketingowych opierających się na najlepszych sprawdzonych rozwiązaniach.

Przygotowując projekty kampanii reklamowych staramy się poznać potrzeby naszych Klientów i ich oczekiwania, nasze pomysły dostosowujemy indywidualnie do wymagań Klienta. Wraz ze zwiększającymi się potrzebami naszych Klientów stopniowo poszerzamy zakres oferowanych usług i obecnie możemy Państwu zaproponować reklamę w Internecie, reklamę zewnętrzną, poligrafię, gadżety i inne materiały reklamowe. Pragniemy, aby nasi Klienci docenili korzyści wynikające z kompleksowej obsługi w jednym miejscu.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje poszukujące skutecznych rozwiązań reklamowych.

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!